НОУ ІНТУЇТ | лекція | Основи фінансового аналізу

 1. Аналіз ліквідності балансу Аналіз ліквідності проводиться на основі угруповання активів за ступенем...
 2. висновки

Аналіз ліквідності балансу

Аналіз ліквідності проводиться на основі угруповання активів за ступенем їх ліквідності, а пасивів - по терміновості їх оплати. Активи і пасиви групуються наступним чином:

 • А1 - найбільш ліквідні активи;
 • А2 - швидко реалізованих активи;
 • А3 - повільно реалізованих активів;
 • А4 - важкореалізовані активи.
 • П1 - найбільш термінові зобов'язання;
 • П2 - короткострокові пасиви;
 • П3 - довгострокові пасиви;
 • П4 - постійні пасиви.

Для того, щоб баланс був визнаний абсолютно ліквідним, між цими показниками повинні виконуватися наступні співвідношення:

Якщо хоча б одне з цих нерівностей не виконується, то баланс вважається неабсолютно ліквідним. Цей аналіз дозволяє перевірити здатність організації погасити свої зобов'язання відповідними видами активів.

В табл. 20.4 приведена угруповання активів і пасивів для цілей аналізу.

Таблиця 20.4. Угруповання активів і пасивів Група активів Код рядка Початок періоду Кінець періоду Група пасивів Код рядка Початок періоду Кінець періоду А1 1250 + 1240 350 542 333 995 П1 1520 114 931 68 297 А2 1230 469 837 398 391 П2 1510 + 1540 + 1550 154 758 116 064 А3 1210 + 1220 + 1260-12605 35 637 44 684 П3 1400 1 008 848 949 403 А4 1100 487 291 479 656 П4 1300 + 1530-12605 64 770 122 962

В табл. 20.5 зіставлені знайдені показники (+ означає виконання умови, - означає невиконання умови)

Як видно з таблиці зіставлення показників, в порівнянні груп А1 з П1 і А2 з П2 умова виконується.

Це означає, що організація в змозі впоратися, наприклад, з несподіваною ситуацією в вигляді вимоги банку терміново погасити короткостроковий кредит, або у вигляді вимоги кредиторів щодо повернення коштів.

У той же час, якщо поглянути на дані розрахунку показників, видно, що найбільш значна частка пасивів організації належить до групи П3 - до довгострокових зобов'язань. Зокрема, якщо проаналізувати структуру балансу, це довгострокові позикові кошти. Кількість активів групи А3 абсолютно не відповідає групі П3, в той же час, в групах А1 і А2 спостерігається значне перевищення активів над пасивами. Це може компенсувати недолік активів групи А3.

По групах А4 і П4 спостерігається значне відхилення від співвідношення, що говорить про ліквідність балансу.

Хоча в короткостроковій і середньостроковій перспективі подібна структура активів і пасивів дозволить організації нормально функціонувати, якщо ситуація не зміниться, організація може зіткнутися з проблемами, що стосуються довгострокових пасивів. Той факт, що це, в основному - довгострокові позики, дозволяє дати організації рекомендацію до приведення балансу в стан абсолютної ліквідності.

Система показників оцінки платоспроможності підприємства

Система показників платоспроможності дозволяє оцінити здатність підприємства оплачувати свої зобов'язання у встановлений термін.

Дані показники становлять інтерес не тільки для керівництва підприємства, але і для зовнішніх суб'єктів діалізу: коефіцієнт абсолютної ліквідності становить інтерес для постачальників сировини і матеріалів, коефіцієнт швидкої ліквідності - для банків, коефіцієнт поточної ліквідності - для інвесторів.

Для розрахунку наведених нижче показників можна скористатися угрупованням активів і пасивів, застосованої вище, при розрахунку показників А1-А4 і П1-П4.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норма грошових резервів) визначається відношенням коштів і короткострокових фінансових вкладень до всієї суми короткострокових боргів підприємства. Він показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок наявної готівки. Чим вище його величина, тим більше гарантія погашення боргів. Однак і при його невеликому значенні підприємство може бути завжди платоспроможним, якщо зуміє збалансувати і синхронізувати приплив і відтік грошових коштів за обсягом і термінами. Тому будь-яких загальних нормативів і рекомендацій за рівнем даного показника не існує. Доповнює загальну картину платоспроможності підприємства наявність або відсутність у нього прострочених зобов'язань, їх частота і тривалість.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності може бути розрахований за формулою: А1 / (П1 + П2).

Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності - відношення грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і короткострокової дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати, до суми короткострокових фінансових зобов'язань. Задовольняє зазвичай співвідношення 0,7-1. Однак воно може виявитися недостатнім, якщо велику частку ліквідних коштів становить дебіторська заборгованість, частину якої важко своєчасно стягнути. У таких випадках потрібно співвідношення більше. Якщо в складі оборотних активів значну частку займають грошові кошти та їх еквіваленти (цінні папери), то це співвідношення може бути меншим.

Коефіцієнт можна розрахувати за формулою: (А1 + А2) / (П1 + П2).

Коефіцієнт поточної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття боргів) - відношення всієї суми оборотних активів, включаючи запаси і незавершене виробництво, до загальної суми короткострокових зобов'язань. Він показує ступінь, в якій оборотні активи покривають оборотні пасиви.

Коефіцієнт можна розрахувати за формулою: (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2).

Перевищення оборотних активів над короткостроковими фінансовими зобов'язаннями забезпечує резервний запас для компенсації збитків, які може понести підприємство при розміщенні й ліквідації всіх оборотних активів, крім готівки. Чим більше величина цього запасу, тим вище впевненість кредиторів, що борги будуть погашені. Задовольняє зазвичай коефіцієнт> 2.

Якщо коефіцієнт поточної ліквідності нижче нормативного, а частка власного оборотного капіталу в формуванні оборотних активів менше нормативу, але намітилася тенденція зростання цих показників, то визначається коефіцієнт відновлення платоспроможності (К вп) за період, що дорівнює шести місяцях

Якщо коефіцієнт поточної ліквідності нижче нормативного, а частка власного оборотного капіталу в формуванні оборотних активів менше нормативу, але намітилася тенденція зростання цих показників, то визначається коефіцієнт відновлення платоспроможності (К вп) за період, що дорівнює шести місяцях

Якщо вп> 1, то у підприємства є реальна можливість відновити свою платоспроможність, і навпаки, якщо вп <1 - у підприємства немає реальної можливості відновити свою платоспроможність у найближчий час.

Про погіршення ліквідності активів свідчать такі ознаки, як збільшення частки неліквідних запасів, простроченої дебіторської заборгованості, прострочених векселів і т.д.

В табл. 20.6 наведено розрахунок показників

Таблиця 20.6. Розрахунок показників для оцінки платоспроможності організації № п / п Показник На початок періоду На кінець періоду Зміна (+, -) 1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 1,30 1,81 0,51 2 Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності 3,04 3,97 0 , 93 3 Коефіцієнт поточної ліквідності 3,17 4,21 1,04

Результати аналізу і на початок і на кінець періоду укладаються в нормативи. Більш того, вони - набагато вище нормативних. До того ж, показники зростають. В цілому - це позитивна тенденція, але не можна забувати про ситуацію з довгостроковими позиковими засобами, які представляють собою основну масу пасивів організації. У довгостроковій перспективі така ситуація може негативно вплинути на організацію. Однак, подібна ситуація цілком може виявитися наслідком особливостей господарської діяльності організації. Поточний стан платоспроможності організації можна визнати відмінним, однак, керівництву потрібно звернути увагу на ситуацію навколо довгострокових позикових коштів для того, щоб в довгостроковій перспективі організація зберігала платоспроможність.

висновки

У даній лекції ми коротко ознайомилися з кількома простими і ефективними методами економічного аналізу, що базуються на аналізі фінансової звітності організації. Як вже було сказано, фінансовий аналіз вельми багатогранний, нижче дан великий список літератури, який дозволить вам, при необхідності, зайнятися самостійним вивченням проблеми. Типовий план аналізу можна виразити в наступному вигляді, розглянутому на прикладі аналізу ліквідності балансу:

 1. Визначення методик, за якими буде здійснено аналіз (наприклад - аналіз ліквідності балансу)
 2. Визначення методик розрахунку показників (для аналізу ліквідності балансу це - угруповання активів і пасивів за чотирма групами)
 3. Визначення способів інтерпретації отриманих показників
 4. розрахунок показників
 5. Висновки по знайденим величинам, співвідношенням показників з обов'язковим урахуванням специфіки діяльності організації

Особливу цінність має розрахунок і аналіз показників за декілька періодів. Такий розрахунок дозволяє проаналізувати показники в динаміці, що дає додаткові можливості для осмислення тих чи інших показників.

Для здійснення комплексного аналізу стану організації застосовні різні системи аналізу. Зокрема, для цілей комплексного фінансового аналізу можна порекомендувати наступний план:

 1. Загальна характеристика підприємства
 2. Аналіз динаміки складу та структури майнового стану підприємства та можливих причин змін за окремими видами майна
 3. Аналіз складу, структури, стану, руху і ефективності використання основних засобів
 4. Аналіз динаміки оборотних активів
 5. Аналіз динаміки оборотних активів, згрупованих за ступенем ризику; оцінка впливу змін в динаміці кожної групи на ліквідність підприємства
 6. Аналіз складу, структури і динаміки поточних розрахунків з дебіторами і кредиторами
 7. Аналіз динаміки, складу і структури кредиторської заборгованості
 8. Порівняльний аналіз оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості
 9. Аналіз зміни в складі і структурі джерел формування активів підприємства за звітний рік із зазначенням впливу змін в структурі капіталу на фінансовий стан
 10. Розрахунок вартості чистих активів підприємства; аналіз їх складу та динаміки
 11. Аналіз ліквідності балансу підприємства
 12. Розрахунок системи показників оцінки платоспроможності підприємства; аналіз їх динаміки і впливу на фінансовий стан підприємства
 13. Розрахунок системи показників ринкової стійкості підприємства; аналіз їх динаміки і впливу на фінансовий стан підприємства
 14. Визначення типу фінансової стійкості підприємства; аналіз отриманих результатів
 15. Аналіз загальних і приватних показників оборотності активів підприємства; оцінка впливу зміни обсягу реалізації і величини активів на зміну їх оборотності
 16. Аналіз динаміки і складу фінансових результатів підприємства з зазначенням причин, що вплинули на зміну фінансового результату від усієї господарської діяльності
 17. Факторний аналіз прибутку від продажів із зазначенням резервів зростання прибутку
 18. Аналіз динаміки показників, що характеризують доходи, витрати, прибутковість і рентабельність підприємства
 19. Факторний аналіз зміни рентабельності активів, оборотних активів і власного капіталу; визначення резервів збільшення рентабельності майна, мобільних засобів і власного капіталу
 20. Аналіз витрат підприємства за економічними елементами
 21. Факторний аналіз витрат на 1 карбованець реалізованої продукції; визначення резервів зниження витрат на 1 карбованець реалізованої продукції
 22. Розрахунок "критичного" обсягу продажів, запасу фінансової міцності та операційного важеля
 23. Оцінка впливу інтенсивних і екстенсивних факторів на обсяг реалізованої продукції із зазначенням резервів підвищення обсягу реалізації
 24. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства з використанням методу рейтингової оцінки