Арсагера - авторський блог | Як ми прогнозуємо економічні показники діяльності компаній | Блоги на Investfunds

  1. Як ми прогнозуємо економічні показники діяльності компаній

Як ми прогнозуємо економічні показники діяльності компаній

17.08.2018 13:10

В даному матеріалі мова піде про те, як фахівці керуючої компанії «Арсагера» прогнозують економіку підприємств, акції яких обертаються на фондовому ринку, і на що варто звертати увагу при читанні фінансових звітів.
Для нас фінансова звітність компанії становить інтерес з позиції прогнозу конкретних майбутніх економічних показників і їх трансформації в майбутню курсову вартість акції. Ми хочемо зрозуміти, який компанія планує стати в майбутньому, який прибуток вона буде генерувати для своїх акціонерів і яка буде вартість акції з позиції раціонального інвестора.
«Бухгалтерський баланс» і «Звіт про фінансові результати» складають основу звітності емітента. Найбільший інтерес для нас представляє «звіт про фінансові результати компанії». Для нас він є основним, так як містить відомості про двох з трьох прогнозованих показників, а саме - виручці і чистого прибутку. Саме на базі цього документа нами будується серцевина моделі оцінки компанії, звідки прогнозні показники виручки, чистого прибутку і власного капіталу підставляються в формулу розрахунку потенційної прибутковості і ставки володіння.
Почнемо з виручки. Простеживши зміни в її історії і структурі, ми приступаємо до прогнозування.
Базою для прогнозування виручки є прогноз операційних показників компанії. При прогнозі ми спираємося на фактичні дані, які можуть надаватися самою компанією, або публікуватися в спеціальних галузевих ресурсах.
Середні ціни реалізації товарів і послуг є ще однією важливою групою даних для прогнозування виручки. Вони також можуть системно розкриватися компанією, а можуть бути отримані зворотним способом у вигляді частки від розподілу виручки в попередні періоди на обсяг реалізації товарів і послуг. В останньому випадку необхідно переконатися в сумісності фінансової та операційної звітностей.
Прогнозування майбутніх обсягів виробництва здійснюється на підставі планів компанії зі зміни потужностей, випуску нових видів продукції та інших відомостей. При прогнозі виручки ми намагаємося уникнути механістичного підходу і намагаємося об'єктивно поглянути на плани компанії. Аналітик оцінює в цілому ситуацію в світі, в галузі, в економіці Росії і тільки після цього приходить до висновку про ступінь реалістичності майбутніх планів емітента.
Прогнозування майбутніх цін на товари і послуги може здійснюватися, виходячи з прогнозних векторів за біржовими або спорідненим їм товарам, темпів інфляції, взаємозв'язку з макроекономічними показниками та показниками розвитку відповідних галузевих ринків. Залежно від специфіки емітента може застосовуватися зведений або посегментно прогноз.
При оцінці холдингів і багатосегментних компаній з прогнозу консолідованої виручки потрібно виключити міжсегментні розрахунки для цілей уникнення повторного рахунку.
Отриману лінійку прогнозних виручек ми піддаємо критичного осмислення, особливо, якщо всередині прогнозного періоду спостерігаються істотні зміни виручки. Потрібно чітко розуміти, за рахунок чого компанія за короткий період здатна кардинально змінити цей показник.
Собівартість - це наступний показник, який підлягає прогнозом. Наше завдання - відштовхуючись від історичних значень, спрогнозувати майбутню собівартість компанії. Існує два основних способи - постатейний прогноз і прогноз її частки від виручки.
Прогноз собівартості як частки від виручки вельми простий. Спираючись на історичні дані, ми можемо виявити досить стійке співвідношення собівартості і виручки. Якщо немає підстав прогнозувати суттєві зміни цього співвідношення в майбутньому, ми можемо екстраполювати його при побудові моделі. Такий спосіб може використовуватися при оцінці так званих «компаній-маржевіков» (роздрібні мережі, нафтопереробка і збут нафтопродуктів), а також компаній, які не розкривають структуру собівартості.
Постатейний прогноз собівартості може дати більш точний результат. В цьому випадку потрібно перевірити підсумкові значення собівартості і співвіднести їх з виручкою. При наявності сильних відхилень від значень попередніх періодів ми повертаємося до постатейного прогнозом і намагаємося ще раз перевірити його на здоровий глузд.
Також при постатейному прогнозуванні собівартості потрібно звертати увагу на характер статей (постійні, змінні), що дозволить здійснити коректну прив'язку їх динаміки до динаміки виручки, обсягів виробництва, інфляції.
При прогнозуванні таких статей собівартості як «Сировина і матеріали», «Паливо і електроенергія» потрібно переконатися в доцільності застосування прогнозованих нами векторів цін на біржові товари і електроенергію. Цілком можливо, що при аналізі деяких емітентів такої закономірності не буде, наприклад якщо компанія має власні потужності або спеціальні умови контрактів на поставку. Додаткові відомості про це можуть міститися в щоквартальному звіті емітента в розділі «Матеріали, товари і постачальники емітента», де вказані види матеріалів і сировини, за якими спостерігалося найбільше зростання цін.
При прогнозуванні статті «ФОП - фонд оплати праці» необхідно враховувати можливе скорочення персоналу або його додатковий найм у зв'язку з програмами оптимізації чисельності персоналу або розширення виробництва.
Слід пам'ятати, що наявність в компанії програми капітальних вкладень може бути використано для прогнозування майбутньої величини основних засобів і, як наслідок, амортизації. При прогнозуванні майбутньої вартості основних засобів може бути використана пропорція величини капітальних вкладень і зміни основних засобів на підставі ретроспективних даних.
При прогнозуванні комерційних і управлінських витрат слід пам'ятати, що в стабільній компанії вони дуже добре корелюють з виручкою. Однак при різких скачках виручки частка цих витрат може істотно змінюватися. При зростанні виручки їх частка в ній, як правило, знижується; при зниженні виручки - може зростати (особливо це стосується управлінських витрат). Тут варто робити поправки на можливі скачки таких витрат, як, наприклад, витрати на IPO; витрати, пов'язані з початком реалізації нових видів продукції; наявність експортних мит тощо.
Інші доходи і витрати можуть зробити істотний вплив на підсумковий показник прибутку.
При аналізі інших доходів і витрат великі одноразові доходи і витрати використовуються при прогнозі чистого прибутку поточного періоду, але обов'язково виключаються для цілей прогнозування майбутньої стабільного прибутку (реалізація активів, нарахування резервів тощо). При цьому необхідно розуміти, що одного разу створений резерв може бути розпущений в майбутньому, що здатне позначитися на чистого прибутку майбутніх років.
Величина боргу прогнозується виходячи з фактичних обсягів в базовому періоді і планів компанії зі зміни свого боргового тягаря. Ці плани ми піддаємо критичній оцінці. Зокрема, компаніям з високим борговим навантаженням складніше залучати нові позики, а ефективна ставка по їх обслуговуванню може виявитися вище середніх ставок на ринку. У зв'язку з цим важливим є рівень показника (Чистий Борг / Власний Капітал).
Істотне значення має і дюрація боргу, яка може вказувати на необхідність рефінансування або навіть заміщення боргового фінансування пайовою.
Нарешті, величина чистого прибутку може вказувати на здатність компанії обслуговувати свої платежі. Зібравши всі воєдино, ми можемо скласти передбачуваний графік зміни боргу компанії. Додавши до цього прогнози вектора процентних ставок, можна зробити висновок щодо майбутніх щорічних відсотків до сплати.
У ряді випадків ефективна ставка за виданими кредитами істотно відрізняється від середньоринкових ставок. Це може пояснюватися не тільки внутріфірмовими позиками, а й субсидуванням державою частини сплачуються компанією відсотків.
Структура боргу в розрізі валют запозичення може дати інформацію щодо прогнозу курсових різниць. Вони нараховуються як за валютними пасивами, так і за валютними активами. В окремих компаніях валютні активи можуть становити суттєві суми, тому для них має сенс досліджувати в ретроспективі дані про фінансові вкладення, залишки коштів і частці, яку займає в них валютна частина.
Якщо в складі фінансових активів є публічні інструменти з біржової котируванням, то ми докладаємо максимум зусиль для прогнозування їх майбутніх цін, і, як наслідок, їх майбутньої переоцінці. Незважаючи на те, що до моменту продажу переоцінка фінансових активів не відображається у складі звіту про фінансові результати, в окремих випадках в моделі можуть враховуватися майбутні доходи від фінансових вкладень у вигляді їх щорічної переоцінки.
Якщо в компанії існують значні фінансові активи, то ми намагаємося окремо прогнозувати процентний дохід на ці вкладення. Наявність значних короткострокових фінансових вкладень і кеша на тлі високого чистого прибутку і помірних капітальних вкладень може бути передвісником значних дивідендних виплат.
При прогнозуванні податкової ставки слід враховувати галузеву і регіональну специфіку (деякі галузі та суб'єкти Російської Федерації можуть мати спеціальний податковий режим). Також на підсумковий показник чистого прибутку можуть впливати відкладені податкові активи і зобов'язання, а також частки міноритаріїв в дочірніх компаніях емітента.
Досліджуючи величину чистого прибутку в ретроспективі, ми намагаємося звертати увагу на основні джерела її формування. Якщо чистий прибуток був схильна до істотних коливань, нам потрібно чітко розуміти, через що це відбувається, і критично осмислити закладені в модель передумови. Особливу увагу варто звернути на компанії, в яких головним джерелом формування прибутку є неопераційна діяльність, наприклад статті фінансових доходів і витрат.
Бухгалтерський баланс є наступним важливим документом у складі звітності.
Він характеризує майнове і фінансове становище організації в грошовій оцінці на звітну дату. Основна інформація, яку несе баланс, дані про активи, зобов'язання і власний капітал компанії.
Активи показують, які кошти використовує бізнес, а пасиви (зобов'язання і власний капітал) показують, за рахунок яких джерел вони сформовані і в якому розмірі. Основна властивість звіту полягає в тому, що сумарні активи завжди дорівнюють сумі зобов'язань і власного капіталу.
Для нас баланс компанії є постачальником фактичних даних, необхідних для прогнозу власного капіталу компанії, величини боргу і фінансових вкладень, які згодом використовуються для прогнозування ряду фінансових статей «Звіту про фінансові результати». Також ми проводимо його вертикальний і горизонтальний аналізи, в ході яких оцінюються питома вага і структурна динаміка окремих груп і статей активу і пасиву балансу.
В особливих випадках ми будуємо прогноз бухгалтерського балансу, спираючись на фактичний баланс і прогнозуючи рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Такий підхід ми використовуємо, коли компанія здійснює активну інвестиційну програму, використовуючи різні джерела коштів. Знаючи обсяг інвестиційної програми, можна припустити, скільки і які джерела будуть задіяні, що безпосередньо позначиться на прогнозах майбутніх економічних показників компанії. Якщо джерела фінансування нам невідомі, ми виробляємо найбільш логічний, на наш погляд, сценарій. Не можна збільшувати масштаби діяльності бізнесу, не закладаючи відповідного джерела його розширення.
Також цей спосіб використовується, коли на основі фактичного балансу ми будуємо його проформу, коректуючи ряд статей для справжнього уявлення вартості деяких активів компанії. Подібні процедури ми проводимо при оцінці будівельних компаній в силу специфіки їх бізнесу.
При побудові економічних моделей і складанні аналітичних прогнозів потрібно розуміти, що поточна звітність - це хороша зворотній зв'язок, яку можна і потрібно використовувати для підвищення якості аналітичної роботи.
______________________________________
Матеріал бере участь в акції "Призи допитливим" .Правільно дайте відповідь на 3 питання в кінці статті, а в четвер від трьох до п'яти учасників отримають можливість стати власниками паїв фондів під управлінням нашої компанії на 1000 рублів. Розкажіть друзям про конкурс! Нехай вони теж отримають шанс виграти паї Арсагери на 1000 рублів!

Підписатися на Twitter:

До блогу автора