Віктор Вайпан - Джерела підприємницького права. Навчально-методичний комплекс

В.А. Вайпан

Джерела підприємницького права: навчально-методичний комплекс (навчальний посібник в рамках дисципліни «Підприємницьке право Російської Федерації»)

Міжнародний інститут ІМЕНІ М.В. ЛОМОНОСОВА

Юридичний факультет

Кафедра підприємницького права

Навчально-методичний комплекс підготовлений відповідно до Робочої програми «Підприємницьке право Російської Федерації» (Робоча програма «Підприємницьке право Російської Федерації»: навчальний посібник. - М .: Юстіцінформ, 2016. - 112 с.), Освітнім стандартом, самостійно встановлюються Московським державним університетом імені М.В. Ломоносова для освітніх програм вищої професійної освіти за напрямом підготовки «Юриспруденція», кваліфікація: бакалаврат з присвоєнням кваліфікації (ступеня) "бакалавр", магістратура з присвоєнням кваліфікації (ступеня) "магістр", а також Освітнім стандартом, затвердженим Міністерством освіти і науки РФ .

Ключові слова: джерела підприємницького права, законодавство про підприємництво, нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір, правовий звичай, звичай ділового обороту, звичай, судовий прецедент, внутрішні документи організації, кодифікація, Підприємницький кодекс.

LAW FACULTY

DEPARTMENT OF BUSINESS LAW

VA VAYPAN

SOURCES OF BUSINESS LAW

TEACHING MATERIAL

(Tutorial for the course «Business Law of the Russian Federation»)

Vaypan VA

Sources of Business Law: teaching material (Tutorial for the course «Business Law of the Russian Federation») / VA Vaypan - M .: Yustitsinform, 2017. - 84 p.

This teaching material is a systematic tutorial for the topic «Legal regulation of entrepreneurial activity (Sources of Business Law)» which is taught as part of the course «Business Law of the Russian Federation». It includes lectures and practical materials, including assignments for studies of problematic issues, normative legal acts and judicial practice, tasks, tests, recommended readings, etc.

The tutorial is intended for bachelor students, master students, postgraduates, teachers, researchers and practitioners, employees of public authorities, as well as for anyone interested in business law.

Keywords: sources of business law, law on entrepreneurial activity, normative legal act, normative treaty, legal custom, custom of business turnover, judicial precedent, internal documents of an organization, codification, Business Code.

© LLC «Yustitsinform» 2017

Дана книга видана в формі Навчально-методичного комплексу (далі - УМК) та являє собою систематизоване навчальний посібник на тему «Правові основи регулювання підприємницької діяльності (джерела підприємницького права)», що вивчається в рамках навчальної дисципліни «Підприємницьке право Російської Федерації». Вона містить лекційний і практичний матеріал, який призначений для використання як викладачами в області підприємницького права, так і студентами, які здійснюють самостійну підготовку з даного предмету. Крім того, матеріали посібника будуть корисні практикуючим юристам і підприємцям при освоєнні нового матеріалу.

Зміст УМК будується на основі підручника «Підприємницьке право Російської Федерації» (відп. Ред. Є.П. Губін, П.Г. Лахно. - 3 видавництва ... перераб. І доп. - М .: Норма: ИНФРА-М 2017) і практикуму «Підприємницьке право: практичний курс» (відп. ред. О.Г. Афанасьєва, А.Е. Молотніков. - 3-е изд., перераб. і доп. - М .: право і бізнес. 2016), підготовлених на кафедрі підприємницького права Юридичного факультету МДУ імені М. В. Ломоносова.

УМК побудований на основі наступних принципів:

1) розумне поєднання теоретичних і практичних завдань;

2) простота і системність в викладу навчального матеріалу;

3) надання викладачеві можливості з великого числа завдань самостійно сконструювати семінарське заняття;

4) актуальність змісту матеріалів;

5) використання сучасних методів викладання.

Даний УМК - це книга і для студентів, і для викладачів. Робота з нею передбачає серйозну підготовку до заняття з боку учнів: вивчення теорії, в тому числі на основі рекомендованої наукової літератури, законодавства, судової практики і т. Д. Від викладача вимагається вдумливе планування проведення семінару на тему, підготовка додаткових матеріалів, попереднє формування завдань для студентів.

УМК містить два основні розділи.

У першому розділі представлено теоретичний матеріал, на основі якого читається лекція на тему «Джерела підприємницького права». В ході лекції та самостійного вивчення теми необхідно освоїти наступні питання:

Поняття, види і основні класифікації джерел підприємницького права. Конституційні основи підприємництва. Поняття і співвідношення публічно-правових та приватноправових норм у регулюванні підприємницької діяльності. Міжнародні договори і загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела підприємницького права. Поняття, склад і система підприємницького законодавства Російської Федерації. Кодекси та інші федеральні закони в сфері підприємницького законодавства. Підзаконні правові акти як джерела підприємницького права. Нормативні правові акти федеральних органів виконавчої влади (відомчі акти), порядок їх розробки і прийняття. Реєстрація підзаконних нормативних правових актів підприємницького законодавства та умови їх дійсності. Локальні нормативні акти (внутрішні документи організації): поняття та види. Правові звичаї як джерела підприємницького права. Роль і значення актів Конституційного Суду РФ, вищих судових органів і судової практики в підприємницькому праві. Особливості застосування джерел підприємницького права. Аналогія закону і аналогія права в регулюванні підприємницької діяльності. Поняття і види тлумачення норм підприємницького права. Поняття і форми систематизації підприємницького законодавства. Основні напрямки вдосконалення російського законодавства про підприємницьку діяльність.

У другому розділі представлено практичний матеріал, на основі якого закріплюються теоретичні знання і формуються навички застосування джерел підприємницького права.

У «Питаннях, проблеми, думках для обговорення» пропонуються для обговорення дискусійні питання, актуальні проблеми та різні точки зору з досліджуваної теми. Завдання спрямовані на розвиток самостійного мислення учнів.

Завдання з коментування норм права розвивають здатність студента аналізувати положення нормативно-правових актів. Можуть використовуватися, аналізуватися, порівнюватися положення опублікованих коментарів до кодексів та законів, але при цьому повинна висловлюватися і власна точка зору студента.

Деякі завдання з практичної частини можуть вирішуватися «за ролями», якщо викладач запропонує студентам підготувати правове обгрунтування позицій різних учасників конфлікту, наприклад, представника органу влади і суб'єкта підприємницької діяльності. Окремі «ролі» можна відвести різним судовим інстанціям.

Пропонується кілька різновидів письмових контрольних завдань, які виконуються в рамках семінарського заняття, які можуть бути використані на розсуд викладача. Завдання представлені в різних варіантах: систематизація питання, складання схем, таблиць, проведення порівняльного аналізу. Практика показує, що контрольні роботи, що проводяться на занятті, сприяють поглибленій підготовці студентів по темі.

Крім того, пропонується завершувати розгляд теми на семінарському занятті рішенням тестів.

У практичному блоці є також різні види завдань для позааудиторної роботи студентів. Вони можуть даватися для виконання всіма або окремими студентами в позааудиторний час, як правило, в письмовій формі. це:

редагування текстів (формування у студентів навичок розпізнавання і виправлення чужих помилок і неточностей, грамотного формулювання думок);

правові висновки (оцінка юридичних особливостей ситуації, що склалася з подальшим формулюванням висновків і рекомендацій щодо дій залучених осіб);

завдання з узагальнення судової практики (необхідні для формування досвіду пошуку, аналізу та узагальнення судових справ за різними категоріями, може пропонуватися не тільки як письмове домашнє завдання, але і для публічного виступу на занятті з повідомленням);

завдання по складанню документів (самостійна розробка юридичних документів, вироблення досвіду пошуку найбільш оптимальних форм документів для конкретних ситуацій);

Кінець ознайомчого уривка

СПОДОБАЛАСЯ КНИГА?

В
Ця книга коштує менше ніж чашка кави!
ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ